fbpx
34.8 C
Skopje

Арнаудов: ВМРО е преторијанската гарда на македонскиот народ

АКТУЕЛНО

Су­ве­ре­на, са­мо­стој­на, не­за­вис­на, де­мо­крат­ска и прос­пе­ри­тет­на Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја е иск­лу­чи­тел­но де­ло на ВМРО-ДПМНЕ од 1991 го­ди­на.

„ВМРО е пре­то­ри­јан­ска­та гар­да на ма­ке­дон­ски­от на­род и на ма­ке­дон­ска­та др­жа­ва. Вмров­ци­те, ка­ко и дру­ги­те што да­ва­ат, не­кои мал­ку, не­кои по­ве­ќе, не­кои мно­гу, се раз­ли­ку­ва­ат од оста­на­ти­те по тоа што тие да­ва­ат сѐ. Тие ни­ко­гаш не се из­мо­ру­ва­ат од да­ва­ње­то за сво­ја­та та­тко­ви­на“, вели членот на Извршниот комитет на ВМРО НП Ламбе Арнаудов во интервју за неделникот Република.

Коментирајќи ја актуелната ситуација и заканите за девмроизација, Аранудов вели дека веќе на сите им е јасно зошто тоа се случува.

„Се­га мис­лам де­ка на си­те им е јас­но зо­што дев­мро­и­за­ци­ја за­тоа што тоа ка­ко про­из­вод го има нај­страш­но­то – де­ма­ке­до­ни­за­ци­ја. Низ исто­ри­ја­та се по­ка­жа­ло де­ка ко­га тре­ба да ѝ на­ште­тиш на Ма­ке­до­ни­ја, пр­во тре­ба да го сре­диш ВМРО, ама по­ра­ди на­ши­от ка­ра­ктер и вер­ба, тоа е не­воз­мож­на ми­си­ја. Се оби­де­ле и мно­гу по­моќ­ни, по­сил­ни, по­па­мет­ни да удрат на ВМРО и на Ма­ке­до­ни­ја, и за­вр­ши­ле та­му ка­де што им е ме­сто­то – по­ра­зе­ни до но­га“, вели Арнаудов.

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

- Advertisement -