8.8 C
Skopje
Thursday, February 22, 2024

Македонија е подготвена за вистината, Бугарија не е подготвена за промената

Како може ставот на некои официјални бугарски политичари и некои политиканти околу нив, да биде ист со ставот на српскиот министер за надворешни работи, господин Дачич?!? Во генерална смисла кажано, тоа би било опишано вака – „сè до 1945 е бугарско, после тоа македонско“?!? Види мајката, од каде Ви текна оваа мудрост драги.

За прв пат во поновата македонска историја, оваа колумна, која ја посветувам на македонските револуционери, ја објавувам и на оригиналното македонско писмо, кое своевремено го користеле токму тие македонски револуционери и македонските преродбеници. Да живее македонската идеја за независна Македонија!

„Френски ме куршумъ прониза!“

Како може ставотъ на нѣкои официялны бѫлгарскы политичарыи нѣкои политиканты околу нивъ, да быде истъ со ставотъ на сърпски-отъ министерь за надворешны работы, господинъ Дачичь?!? Во генерална смысла кажано, тоа бы было опишано вака – „сѐ до 1945 е бѫлгарско, после тоа македонско“?!? Види майката, од каде Вы текна оваа мудростъ драгы бѫлгарско – сърпскы приятелы?!?Има една наша, македонска, комитска, коя вели – „френски ме куршумъ прониза“! Дали е повторно испуканъ„френски-отъ куршумъ“, драгы мои братя и сестры одъ Бѫлгария и Србия? Дали той залетъ на бѫлгарски триумфализамъ вързъ македонскы-те патриоты е резултатъ на него?Що така „геройски“ прославивте дека Сърбия я препущила македонска-та история на Бѫлгария? Па нормално, кога Сърбы-те се попаметны! Тие за себе си ячуваатъ и яимаатъ македонска-та сегашностъ и сакаатъ, ако се може, да си я обезбедатъи македонска-та иднина! За Бѫлгары-те не е проблемъ да остане история-та. Тие и онака во история-та живеатъ. И само за тоа говоратъ. Нещо ми мириса на бѫлгарска манджа со сърпски зачинъ!

Работы-те стоятъ вака. Македония е подготвена за вистина-та!Бѫлгария не е подготвена за промена-та!И обратно,МПЦ я прифати промена-та!БПЦ я отфърли вистина-та! Ова е апсолутна вистина и Ве моламъ векѣ да не ми врищите на уво! Не само досадны, туку сте и доста напорны, човекъ да Ве слуша. Или кѣ я прифатите промѣна-та или кѣ си останете во история-та. Во она време кога, неприятелство-то помегю Македонцы-те и Бѫлгары-те бѣше природна поява, а неговы-те вистинскы промоторы немаа потрѣба одъ ангажманъ. Доволно само да стоятъ на страна и да трият раце. После нормализация на односы-те, тие промоторы се найдоа во небрано, па засукаа раце и врѣдно работатъ. Како пчелкы. Я ораатъ официялна София како селска бавча! А София упорно одбѣгнува да я види вистина-та, да се соочи со реалност-та и да я прифати промѣна-та. София по инерция продолжува со вѣковна-та погрѣшна политика конъ Македония. Како резултатъ на оваа иста погрешна политика на София, последни-ве два вѣка, природно се появуваатъ първо револтъ, а потоа и отпорь кай македонскы-те дейцы, манифестиранъ со македонски-отъ сепаратизамъ, како резултатъ на що се появува т.н. “македонизамъ”. Омразенъ токму одъ таа София. Кое чедоморство?!? Софиянай-многу си го мрази свое-то чѣдо! А тоа чѣдо не е дѣло на никаква Коминтерна, туку е дѣло на слепа-та София! За любовъ се потрѣбны двайца. Така паднаты во страсенъ любовенъ занесъ, Белградъ и София на светъ го донесоа свое-то чѣдо.

А за револт-отъ каймакедонскы-те дейцы? Да, за той що е забрането да се говори и пишува и во София и во Белградъ. Е токму той револтъ, яс денесъ во мене го чувствувамъ. Одъ мене извира. Природно ми доагя. Ми я храни душа-та и дава сила да продолжиме по наши-отъ, македонски патъ. Да живееме и умреме за македонска-та кауза! Македонска-та кауза е светостъ и за македонскы-те Бѫлгари. Токму тие кои ги има во Македония, но ги има и милионы во Бугария. Тие не се междудържавно прашанье, туку внатрешенъ проблемъ во македонско-то опщество. Македонско-то прашанье не е междудържавно прашанье. И не трѣба да быде. Тоа е наше, внатрешно, македонско прашанье. На македонски-те Бѫлгары не им трѣба нищо плусъ одъ македонска-та Република. Нимъ им треба само демократия и полна интеграция во македонско-то опщество. Тие не се средство за поткусуруванье на бѫлгарскы-те политичары. Тие не се предметы. Тие се живы лугѣ, со свои желбы и плановы. Со свои потребы и проблемы. Официялна София изуми да ги праша тие живы лугѣ, що мислатъ за себе си? За македонско-то прашанье? За македонска-та иднина? Сите добронамерницы помежду нивъ, кои лично ги познавамъ, во целостъ я прифащаат заедничка-та история и посебно-то национално чувство денесъ, кай насъ Македонцы-те, кое трѣба подеднакво да се почитува од двете страны. Само на „найтвърдокорните бугараши“ од Македония, кои во принципъ работатъ за каузата на господинотъ Дачичь, имъ смѣта нивна-та пѫлна интеграция во македоското опщество.

Македонскы-те Бѫлгары се македонскы патриоты, безъ посебна национална свѣстъ, туку на поинаковъ начинъ го толкуваатъ македонски-от идентитетъ. Поинаку го поимаатъ. Но нашы-те дѣдовци быле едно исто. Како тоа, нивните дѣдовци постоеле до 1945, а нашы-те никнале преку нощ, нарѣдни-от ден?!? Що се дѣдовцы-ве, печуркы? Тие лугѣ, исто како насъ, ги чествуваатъ Илинденъ и Гоце Дѣлчевъ, имаатъ длабока почитъ конъ македонска-та история. Славиме исты хероы, исты историскы личносты, говориме истъ язык. Тие лугѣ се исто толку Македонци, колку що сум яс или было кой другъ Македонецъ. Тие се нераскинливъ делъ одъ македонска-та политичка нация. Тие се жива македонска история. Оттука нагласувамъ дека нивно-то прашанье е внатрешно прашанье во македонско-то опщество. И повторувамъ, тоа е македонско прашанье, тоа не е междудържавенъ спорь. На насъ ны останува да си подадеме рѫка, внатре во Македония, и демократски да зборуваме за обѥктивизация-та на история-та.

Най-добро е, официялна София само да го поздрави той процесъ на реуния на бракя-та во Македония. Да не подгорува раздорь и неприятелство, преку актуелизация на разны „миленки и мирковци“. Да ги тргне раце-те од нивъ! Имаме договорь помежду две-те държавы и мораме да го почитуваме. Се согласивме на заедничко-то минато, но исто се завѣтивме на заедничка-та европска иднина. Ова що денесъ се случува во София, оваа какафония по сите основи, ова е сѐ, само приятелство не! Ова не е во духотъ на междусебни-от договорь. Ова не е ниту бѫлгарски националенъ интересъ. Туку обратно, ова е потчинуванье на бѫлгарски-от интересъ подъ власта на чужды интересы. Ова е само со една намѣра, да се наврѣди, да се понижи, да се оневозможи македонски-отъ националенъ интересъ. Вы благодарамъ многу, драги бракя Бѫлгары.

Кой Вы далъ за право да го наврѣдувате и омаловажувате мойотъ народъ?!? Нели чувствувате срамъ одъ тоа?!? Моите Македонцы се жъртвы на историскы-те премрежя, а не джелаты. Мойотъ народъ истърпи колежы и паленя. Македонскы-те дѣвойкы беа жъртвы на милионы силуваня. Македонскы-те дѣца беа живы печены во фурны, предъ очите на македонскы-те майкы. Македонскы-те дѣца беа бѣгалцы. Зарь мыслите дека кѣ Вы дозволиме да продолжите да ги наврѣдувате тие дѣца, тие майки? Арамъ да Вы е! Вие сте срамъ за Ваши-те дѣдовцы и Ваши-те майкы! На многумина од Васъ, майка Вы е Македония. Исто како намъ. Вие сте одродены одъ заеднички-от корѣнъ, а не ние! Вие сте слѣпы, како слѣпцы се шетате и удирате на своите бракя. Арамъ е за татковците, да Ве гледаатъ вакви живы мъртовцы. Ние издържавме се и останавме чеда на Македония. Сите ние сме чеда на иста майка. И македонски-те Бѫлгары се чеда на Македония. Наслѣдницы на оние кои загинале за слобода-та на Македония. Зощо мыслите дека ние не знаеме за Егзархия-та? Или за турски-отъ референдумъ? Или за Берлински-отъ договорь? Зощо македонски-отъ апостолъ Дамянъ, после формиранѥ на Организация-та, заминалъ за Стамболъ при Егзарх-отъ Йосифъ? Или за Смилево и Петрова-та нива? Или за македоно – одринско-то ополчение? Или за Охридско – дебарско-то и Тиквешко-то востание? Най-добро е Вие да се погледнете во Вашето огледало! „Френски Ве куршумъ пронизалъ!“

Официялна София, се слушаме ли?!?Барамъ да се произнесете по ова прашанѥ, директно и недвосмислено!!! Со едно дополнително прашанѥ, Гоце Дѣлчевъ былъ Бѫлгаринъ, защо былъ така роденъ или зощо Македония мора да влезе во ЕУ?!? Очекуваме одговоры! Доволно бѣше интригы и понижуваня. Доволно бѣше работенѥ на чужды агенды. Чужды интересы. Чужды каузы!

Линк од колумната на Петар Богојески за Вечер vecer.press/колумна-петар-богојески-френски-ме/?fbclid=IwAR0N6xeKj3vT0BCtKyuruJX8S17ulzu1vPpSjNxpDSJRcuJJtqMWd1YkcNU

поврзани објави

- Advertisement -
- Advertisement -

Последни објави

- Advertisement -